Розрахункова частина


3.1 Розрахунок загального середньорічного пробігу

Загальний середньорічний пробіг автомобіля L р , в кілометрах, визначається за формулою

L р = L доб • D р роб. авт , (1)

L р =70•274= 19180

де L доб - середньодобовий пробіг автомобіля, км;

D р роб. авт - кількість днів роботи автомобіля в році

D р роб. авт = D р кр • α в , (2)

D р роб. авт =365•0.75=274

де D р кр - кількість календарних днів у році;

α в - коефіцієнт випуску автомобілів, α в = 0,7…0,85

За завданням: L доб = 70 км, D р роб. = 365 днів, приймаємо α в = 0,75.

Тоді, підставляючи вихідні дані у формули 1, 2, одержуємо результати

D р роб. авт = 365 • 0,75 = 273,75 днів,

L р = 70 • 274= 19180 км.

3.2Розрахунок виробничої програми за кількістю видів технічних дій

Річна програма ремонту Розрахункова частина (N р х ) ТО-1, ТО-2 і КР усіх облікових автомобілів (А обл) певної моделі визначають із виразу

N р х = ( L р / L х - ∑ N р х + 1 ) А обл , (3)

де L р , А обл - за попереднім;

L х - періодичність цього виду дії, км;

N р х + 1 – кількість дій складнішого виду на один автомобіль

Річна програма ремонту КР, ТО-1, ТО-2

N р кр = ( L р / L кр ) • А обл , (4)

N р то-2 = ( L р / L хто-2 ) • А обл - N р кр , (5)

N р то-1 = ( L р / L то-1 ) • А обл - (N р кр + N р то-2 ) , (6)

де L кр , L хто Розрахункова частина-2 , L то-1 - періодичність відповідного виду ремонту;

А обл - за попереднім

N р кр = (19180/300000) • 1150 = 74

N р то-2 = (19180/20000) • 1150 - 74 = 1029

N р то-1 = (19180 /5000) • 1150 - (74 +1029) = 3309

Річна виробнича програма ЩО автомобілів визначається із виразу

N р що = L р • А обл / L доб - (N р кр + N р то-2 + N р то-1 ) , (7)

де L р , L доб - за попереднім;

А обл - облікова кількість автомобілів певної моделі

N р що = 19180 • 1150 /70 – (74 + 1029 + 3309) = 310688

Річна виробнича програма СО автомобілів визначається із виразу

N р со = 2 • А обл , (8)

де 2 – кількість сезонних обслуговувань автомобілів за рік;

А обл - за попереднім

N р со = 2 • 1150 = 2300

Добова виробнича програма ТО-1 автомоб ілів визначається за формулою

N доб то-1 = N р то-1 / D Розрахункова частина р роб , (9)

де N р то-1 - за попереднім;

D р роб - дні роботи зони обслуговування за рік (їх беруть в межах 255…365 залежно від кількості вихідних і святкових днів у році)

N доб то-1 = 3309/ 274 =13 приймаємо 13

Добова виробнича програма ТО-2 автомобілів визначається за формулою

N доб то-2 = N р то-2 / D р роб , (10)

де N р то-2 , D р роб - за попереднім

N доб то-2 = 1029/ 274 = 4 приймаємо 4

3.3 Розрахунок виробничої програми в трудових показниках

Трудомісткість виконуваних робіт при технічному обслуговуванні відповідного виду, в людино-годинах, визначається за формулою

Т то = N р х • t х , (11)

де N р х - кількість дій технічного обслуговування;

t х - відкоректована трудомісткість одиниці Розрахункова частина ТО автомобілів, людино-годин

Т то-2 = N р то-2 • t то-2 , (12)

Т то-1 = N р то-1 • t то-1 , (13)

Т що = N р що • t що , (14)

Т со = 2 А обл • t то-2 • К др , (15)

де N р то-2 , N р то-1 , N р що - кількість дій відповідного виду ТО;

t то-2 , t то-1 , t що - трудомісткість одного ТО автомобілів, людино-годин;

А обл - за попереднім;

К др.. – коефіцієнт додаткових робіт при СО автомобілів (для дуже жаркого та сухого кліматичного району К др.. = 0,5; для холодного і жаркого сухого районів К др.. = 0,3; для інших районів К др.. = 0,2).Т то-2 = 1029 • 9,2 = 9467 люд.-год Розрахункова частина. ,

Т то-1 = 3309 • 2,3 = 7611 люд.-год.,

Т що = 310688 • 0,3 = 93207 люд.-год.,

Т со = 2 • 1150 • 9,2 • 0,2 = 4232 люд.-год.,

Трудомісткість поточного ремонту ПР автомобіля в людино-годинах

Т пр = L р • А обл • t пр /1000 , (16)

де L р , А обл - за попереднім;

t пр - відкоректована трудомісткість одиниці ПР автомобілів, людино-годин

Т пр = 19180 • 1150 • 2,8 /1000 = 61760 люд.-год.

Загальна трудомісткість профілактичних робіт в людино-годинах

Т то = Т що + Т то-1 + Т то-2 + Т со , (17)

де Т що , Т то-1 , Т то-2 , Т со - трудомісткості профілактичних робіт з урахуванням результуючих коефіцієнтів, людино-годин

Т то = 93207 + 7611+ 9467+ 4232 = 114517 люд.-год.

Виробнича трудомісткість з урахуванням профілактичних робіт і робіт ПР в людино-годинах

Т вир = Т то + Т пр , (18)

де Розрахункова частина Т то , Т пр - за попереднім

Т вир = 114517 + 61760 = 176277 люд.-год.

Обсяг допоміжних робіт Т доп , які складаються АТП визначається за формулою

Т доп = b • Т вир , (19)

де b – коефіцієнт допоміжних робіт;

Т вир - за попереднім

Т доп = 0,3 • 176277= 52884 люд.-год.

Загальна сумарна трудомісткість робіт, що виконуються АТП, становить

Т ват = Т вир + Т доп , (20)

де Т вир , Т доп - за попереднім

Т ват = 176277+ 52884 = 229161 люд.-год.

Виробничі роботи виконуються на робочих постах біля автомобіля і в цехах, де обслуговують і відновлюють вузли і деталі, зняті з автомобіля. Відповідно до цього загальну трудомісткість виробничих робіт поділяють на трудомісткість постових (Т п вир ) і цехових (Т ц Розрахункова частина вир ) робіт і визначається з виразу

Т вир = Т п вир + Т ц вир , (21)

де Т п вир , Т ц вир - за попереднім

Т п вир = Т що + Т то-1 + С то-2 • Т то-2 + Т со + С пр • Т пр , (22)

Т ц вир = (1 – С то-2 ) Т то-2 + (1 – С пр ) Т пр, (23)

де С то-2 , С пр - для постових робіт, що виконуються відповідно при ТО-2 і ПР, їх середні значення С то-2 = 0,8…0,9; С пр = 0,4…0,55. Приймаємо С то-2 = 0,8, С пр = 0,5.

Т п вир = 93207+7611+0,8 • 9467+4232+0,5 • 61760= 143504 люд.-год.


Т ц вир = (1 - 0,8) • 9467 + (1 - 0,5 ) • 61760 = 32774 люд.-год.

3.4 Розрахунок кількості постів ТО, ПР

Кількість універсальних або спеціалізованих постів у зоні ТО і ПР Розрахункова частина, в одиницях, визначається за формулою

ХпТО= Т п / (D р роб ТО • n з ТО • t зТО • Р ТО • φ п ТО ), (24)

де Т п - річна трудомісткість виконуваних робіт на постах за видами дій, люд.-год;

D р роб ТО - дні роботи зони ТО за рік;

n з ТО - кількість змін роботи зони ТО;

t зТО - тривалість змін роботи зони ТО, годин;

Р ТО - середня кількість робітників, зайнятих одночасно на посту ТО, чол.;

φ п ТО - коефіцієнт використання часу поста ТО, φ п ТО = 0,85…0,95

Розрахунок ведемо для ТО-2

Х п ТО = 61760/ 365 • 2 • 6 • 2 • 0,9 = 6

Приймаємо 6 постів при 2 змінах роботи. Таким чином, для виконання автомобілям Розрахункова частина ТО-2 необхідно спроектувати потокову лінію, на якій розмістити 8 постів.

Кількість постів зони поточного ремонту Х пПР визначають з урахуванням річної трудомісткості постових робіт н а поточному ремонті автомобілів за формулою

ХпПР = СПР •Т ПР •К нн / (D р роб ПР •n з ПР •t зПР•РПР•φпПР•q ), (25)

де С ПР - частка постових робіт ПР, С ПР = 0,39…0,57;

Т ПР - річна трудомісткість виконуваних робіт на постах при виконанні ПР.

За попереднім розрахунком Т ПР = 61760 людино-годин;

К нн - коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів у ПР, К нн = 1,2…1,5;

D р роб ПР - дні роботи зони ПР за рік, D р роб ПР = 253…365;

n з ПР Розрахункова частина - кількість змін роботи зони ПР, n з ПР ≥ 2;

t зПР - тривалість змін роботи зони ПР, год.;

Р ПР - середня кількість робітників, зайнятих одночасно на посту ПР, Р ПР = 1...3 чол.;

φ п ПР - коефіцієнт використання часу поста ПР, φ п ПР = 0,8…0,9;

q - коефіцієнт, який враховує кількість робітників за змінами у зоні ПР автомобілів

q = ∑Р / Р 1 • n зм ПР , (26)

де ∑Р , Р 1 - явочна чисельність робітників зони або дільниці, відповідно, загальна та в найбільш завантажену зміну;

n зм ПР - кількість змін роботи зони ПР, n зм ПР = 1

q = 24 / 24 • 1 = 1,

Х пПР = 0,5 • 61760 • 1,5 / (365 • 2 • 8 • 3 • 0,8 • 1) = 4

Приймаємо 4 постів.


3.5 Підбір технологічного обладнання для постів ТО

Підбір обладнання виконується по всіх Розрахункова частина зонах, відділеннях, дільницях і складах у відповідності з рухомим складом, що експлуатується, вибраними формами організації праці і технологією виробництва, розрахунковою кількістю ліній, постів, чисельністю і розподілом робітників по змінах.

Підбір проводиться на підставі каталогів і табеля технологічного обладнання АТП, а також з урахуванням інформації про випуск нового сучасного обладнання.

Ремонтні підрозділи оснащують в основному устаткуванням постійної дії. Кількість такого устаткування (Х ус) визначають виходячи з річної трудомісткості даної групи робіт і визначається за формулою

Х ус = Т гр / (D р роб • n гр • t гр. • φ гр • Р) , (27)

де Т гр - річна трудомісткість даної групи робіт, людино-годин;

D р роб Розрахункова частина - кількість робочих днів роботи устаткування в році;

n гр - кількість змін роботи устаткування;

t гр. - тривалість зміни роботи устаткування, год.;

φ гр - коефіцієнт ви користування устаткування за часом, φ гр. = 0,6…0,9;

Р – кількість виконавців, які одночасно обслуговують одиницю устаткування

Для оснащення постів необхідним технологічним устаткуванням необхідно:

1- скласти перелік технологічних операцій, які передбачається виконувати на кожному відповідному посту;

2- розрахувати або вибрати необхідне технологічне обладнання, стенди, пристосу-вання й інструмент (якщо на посту працюють кілька виконавців технічного обслуговування, то комплектами слюсарного і вимірювального інструментами забезпечуються кожний працівник);

3- визначити трудомісткість робіт на кожному посту у відповідності до обсягу робіт у відсотковому відношенні. Наприклад: згідно попередньому розрахунку Розрахункова частина річний обсяг технічного обслуговування ТО-2 складає – 9467 людино-годин або в перерахунку на один автомобіль складає 9467/1150 = 8,3 людино-години. За зміну планується ремонтувати в об’ємі ТО-2 чотири автомобілі (1150/365 = 3,2). За розрахунком в дві зміни на 4 постах повинні виконувати ТО-2 автомобілів одночасно 18 робітників з розподілом по постах згідно обсягу робіт.

На підставі таблиці 2 визначаємо середню трудомісткість видів робіт у відсотковому відношенні від добової загальної трудомісткості, які виконуються під час ТО-2 і визначаються за формулою

Т ср = Т доб то-2 • е /100 , (28)

де Т доб то-2 - загальнодобова трудомісткість виконання ТО-2, людино-годин;

е – відсоток виконання виду робіт від загальнодобової трудомісткості, %

Діагностичні 8,3 • 10/100 = 0,83 люд.-год.

Кріпильні 8,3 • 35/100 = 2,905 люд.-год.

Регулювальні 8,3 • 19/100 = 1,577 люд Розрахункова частина.-год.

Мастильні, очисні 8,3 • 11/100 = 0,913 люд.-год.

Електромеханічні 8,3 • 10/100 = 0,83 люд.-год.

Обслуговування системи живлення 8,3 • 12/100 = 0,996 люд.-год.

Шинні 8,3 • 3/100 = 0,249 люд.-год.

Курсовим проектом пропонується для організації ТО-2 автомобілів впровадити потокову лінію на 8 постів з застосуванням агрегатно-вузлового методу ремонту.

Для кожного поста розраховується або підбирається необхідне технологічне устаткування і складається відомість вибраного обладнання і заноситься до таблиці 3.1

Таблиця 3.1- Підбір технологічного обладнання

Найменування Обладнання Модель тип Кіль-кість Габаритні розміри Загальна площа, м 2
1. Візок для акумуляторних батарей 600х600 0,36
2. Установка для відсмокт. відпрац.газів 400х400 0,16
3. Слюсарний верстак із лещатами. 1200 х 600 5,76
4. Підйомник двостійковий 5000х2200 88,0
5. Пересувна шафа з інструментами 1000х1000 8,00
6. Устаткування для зливу мастила 500х500 0,25
7. Стелаж для запчастин 3000х Розрахункова частина500
8. Скриня з піском 500х500 0,25
9. Електричний щиток 500х300 0,15
10. Умивальник 300х300 0,09

Загальна площа дільниці (постів) складає ∑f об =109,02м2

3.6 Розрахунок площі зони ТО

Загальна площа зони ТО-2 при виконанні робіт на універсальних тупикових або проїзних постах визначаються двома методами: графічним або

орієнтовним – за площею горизонтальних проекцій розташованого устаткування і автомобілів на постах і визначаєтьс я за формулою;

(29)

де Fy - площа дільниці, м2.

= 4.5 – коефіцієнт щільності розташування технологічного обладнання для дільниці;

= 109,02 м2 – площа дільниці, яку займає технологічне обладнання.

По таблиці 2 визначаємо площу, яку займає обладнання: = 109,02 м2

м2

= 490,59 м2 – розрахункова площа дільниці з ТО.

Приймаємо площу проектуємої дільниці в розмірі 500 м2 (25м х 20м Розрахункова частина).

Допустима величина округлення – 10%

% ,

що входить в допустимі межі.

3.7 Розрахунок ділянки з поточного ремонту автомобіля Ваз 1119

Розрахунок кількості постів ділянки з поточного ремонту та відновлення лако-фарбового покриття наведено в п 3.5. ПЗ та складає 8 постів (робочих місць).

3.8 Визначення річної трудомісткості робіт на ділянці

Річний обсяг робіт розраховують за формулою:

Tг = tnN Домр (Чол / год) (30)

Tг =5* 1 * 1150 * 0.75=4313 (чол / год)

де t - трудомісткість на одиницю продукції, чол / год;

(сумарна трудомісткість по плану технологічних операцій)

п - число однойменних деталей у виробі, шт;

N - річна програма (за завданням – кількість автомобілів);

Домр - маршрутний коефіцієнт ремонту (Домр = 0,75).

Визначення кількості обладнання

(Од),

(Од), (31)

де Фд.о. - дійсний річний фонд Розрахункова частина часу роботи обладнання, год (Фд.о. - 2025 год.)

3.9 Визначення кількості робочих


(чол), (32)

де Фдр - дійсний фонд часу робітника, год ([7], с. 21)

Приймаємо 3 робітників.

З них 3 робітника (4-го розряду) займаються відновленням лако-фарбового покриття копоту автомобіля Ваз 1119 .

3.10 Підбір технологічного обладнання ділянки з поточного ремонту автомобіля Ваз 1119

До складу технологічного обладнання відносяться стаціонарні та пересувні стенди, верстати, підйомно – транспортні засоби, устаткування для мийки і сушки агрегатів, вузлів та деталей, прилади і технологічна оснастка, набори інструментів; виробничий, протипожежний і господарський інвентар.

Технологічне обладнання агрегатної дільниці наведено в таблиці 3.2

Таблиця 3.2- Технологічне обладнання ремонтної дільниці

Найменування Тип Кількість Розмір Площа м2|
Компресор Forteza 65-100 1100 x 500 0,55
Мінімийка Керхер К 2 Compact 400х300 0.12
Настільно-верстачний Розрахункова частина прес 3т| ОКС-918 920*220 0,2
Стелаж для деталей ОРГ-1468-05-230А 1400*500 2,8
Скриня для обтиральних матеріалів ОРГ-1468-07-090А 800*400 0,32
Стелаж для інструментів ОРГ-1468-05-280 1400*500 1,4
Шафа пересувна для приладів і|та| інструментів ОРГ-1468-07-010А 500*400 0,4
Слюсарний верстак СД-3701-04 1250*800
Скриня для відходів ОРГ-1468-07-090А 800*400 0,32
Пересувна мийна ванна ОМ-13116 1 1250*620 0,78
Універсальний комплект знімачів і|та| пристосувань для розбирання і|та| зборки|збірки,збирання| вузлів автомобілів УКАСП-58 ПИМ-192 - -
Пневматичний гайковерт| ГПМ-14 - -
Великий набір гайкових ключів|джерел| И-105-м (1,2,3) - -
Комплект інструментів слюсаря - -
Разом: 8,89

3.11 Визначення площі ділянки

Площа виробничої дільниці розраховується по площі, яку займає в плані технологічне обладнання і коефіцієнту щільності розташування обладнання і формулі:

;

де - площа дільниці, м2.

= 4.5 – коефіцієнт щільності розташування технологічного Розрахункова частина обладнання для дільниці;

= 8,89 м2 – площа дільниці, яку займає технологічне обладнання.

По таблиці 3.2 визначаємо площу, яку займає обладнання: = 8,89 м2

Fу= 8.89 ×4.5=40.005 м2 (33)

=40,005 м2 – розрахункова площа дільниці з ремонту ходової.

Приймаємо площу проектуємої дільниці в розмірі 44 м2 (8м х 5.4м).

Допустима величина округлення – 10%

%,
(34)

що входить в допустимі межі.

3.12 Розробка технологічного процесу відновлення деталі

При виконанні даного розділу слід визначити послідовність виконання операцій, підібрати обладнання, пристосування, ріжучий і вимірювальний інструмент.

Для відновлення деталей застосовують різні види технології: подефектну, жорстко фіксовану, маршрутну і т.п.

Маршрутна технологія характеризується технологічним процесом на певну сукупність дефектів у даній деталі. Таким чином, відновлення деталі може здійснюватися Розрахункова частина кількома технологічними процесами в залежності від поєднання дефектів. Цей спосіб має найбільше поширення в авторемонтному виробництві, його і слід прийняти при виконанні курсового проекту.

Маршрут ремонту повинен передбачати технологічну взаємозв'язок поєднань дефектів зі способами їх усунення. Для складання маршрутної карти підготовчим етапом є план технологічних операцій.

Рекомендована послідовність складання плану операцій:

- проаналізувати операції у всіх схемах технологічного процесу відновлення деталі. Виявити підготовчі операції, однойменні операції, операції, пов'язані з нагріванням або пластичним деф ормуванням деталі і т.п.;

- об'єднати операції, пов'язані спільністю обладнання технологічного процесу;

- виявити операції відновлення базових поверхонь;

Таблиця 3.3 - План технологічних опер ацій

№ операц. Найменування і Розрахункова частина зміст операцій Обладнання Пристосування Інструмент
робочий вимірювальний
Мийка та сушка Капоту Міні мийка і будівельний фен Міні мийка Karcher 0.4 люд/год
Зачистка іржі наждачний папір 0.5 люд/год
Знежирити Спеціальна рідина, Ганчірья чисте 0.2 люд/год
Шпатлювання Шпателі 0.5 люд/год
Шліфовка зашпатлевать поверхонь шліфувальна машина з насадками 0.5 люд/год
Повторна Ґрунтовка деталі краскопульт для грунтовки 0.4 люд/год
Знежирення Спеціальна рідина, Ганчірья чисте 0.4 люд/год
Підбір фарби, фарбування розпилювач фарби 1 люд/год
Покриття лаком Пістолет фарбувальний РР-05 0.8 люд/год
Сушка капоту Будівельний фен 0.3 люд/год

Сума часу = 5 люд/год


documentapiaduf.html
documentapialen.html
documentapiasov.html
documentapiazzd.html
documentapibhjl.html
Документ Розрахункова частина